میزان پیشرفت در تولید

روغن های برش
روغن های محافظ
روغن های دنده (واسکازین)
روغن های نساجی(استرچ)
روغن موتور سبک
روغن موتور سنگین (دیزل)