میزان پیشرفت در تولید

انواع گریس کلسیمی
روغن های محافظ
روغن های دنده (واسکازین)
روغن های نساجی(استرچ)
روغن موتور سبک
روغن موتور سنگین (دیزل)