این محصول از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ،  بهبود دهنده VI و  نقطه ریزش و بهبود دهنده های فشار پذیری (EP) تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده در سطوح متنوع صنعتی و خودرویی (اتوماتیک/غیر اتوماتیک) عرضه میگردد .

کلیه محصولات امکان تولید در گرید های استاندارد ذیل را دارد .

GL5 – GL4 – GL1