این محصول از اختلاط  روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ،  بهبود دهنده VI و  نقطه ریزش و عدد بازی تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده و به لحاظ ویسکوزیته در سطوح ذیل دسته بندی و عرضه میگردد .

  • روغن های مونو گرید
  • روغن های مالتی گرید

روغن های مالتی گرید

این دسته از روغن های موتور از نظر ویسکوزیته  به صورت غیرخطی عمل می کنند . به عبارت دیگر در زمان استارت و سرد بودن موتور روغن  مانند روغن رقیق و در زمان کارکرد طولانی موتور و گرم بودن روغن مانند روغن با ویسکوزیته بالاتر عمل خواهد کرد . لذا روغن های مالتی گرید به صورت چهارفصل عمل نموده و امکان استفاده در تمامی فصول سال را برای مصرف کننده فراهم می آورد .

روغن های قابل عرضه این سطح عبارتند از :

10W40  و 10W40 ویژه

15W40  و  15W40 ویژه

20W50  و  20W50 ویژه

روغن های مذکور در سطوح   4-CF   و   4-CH   و   4-CI  قابل عرضه می باشد .

روغن های مونو گرید

این دسته از روغن های موتور (روغن صنعتی) از نظر ویسکوزیته به صورت خطی عمل می کنند . به عبارت دیگر در زمان استارت و سرد بودن موتور عدد ویسکوزیته  روغن  بالاتر از زمان گرم بودن موتور خواهد بود و هرچه دمای موتور بالاتر باشد ویسکوزیته روغن کاهش خواهد یافت .

به همین دلیل عموماً مصرف کننده ها بر حسب زمان و فصل استفاده از محصول ویسکوزیته های مختلفی را جهت استفاده انتخاب می کنند . یعنی در فصول ابتدای سال روغن غلیط تر و در فصول پایانی سال روغن های رقیق تری مصرف می نمایند .

روغن های قابل عرضه این سطح عبارتند از :

40 CC/SC  و  40 CD/SF  و  40 CD/SF  ویژه

50 CC/SC  و  50 CD/SF  و  50 CD/SF  ویژه