این محصول از اختلاط روغن پایه و مواد افزودنی نظیر ضد سایش ، ضداکسیداسیون ،  بهبود دهنده VI و  نقطه ریزش و بهبود  دهنده های  فشار  پذیری (EP) تولید می شود . که با توجه به مواردکاربرد و مواد افزودنی تشکیل دهنده در سطوح ذیل عرضه میگردد .

لازم به ذکر است سطوح روغن هیدرولیک هر یک با ویسکوزیته های استاندارد ذیل عرضه میگردد .

 32 – 46 – 68 – 100